Semaltdan SEO gollanmasy: Salgylaryň görnüşleri näme?

Köp kärhanalar täjirçilik web sahypalary üçin Gözleg motory optimizasiýasyny (SEO) ulanmakdan peýdalanýarlar. Gözleg motory optimizasiýasy, web ussatlarynyň web sahypasyny ýa-da markasyny uly onlaýn görmek üçin ulanýan käbir esasy usullaryny öz içine alýan sanly marketing meýilnamasydyr. Uly kärhanalar, esasanam öz iş tejribesinde SEO-dan peýdalanmakdan peýdalanýarlar. Mysal üçin, adamlar elektron söwda web sahypalarynda SEO ulanyp, köp müşderini onlaýn alyp bilerler.

SEO ulanylanda adamlar belli bir adalgalary we SEO sebäplerini ulanmak hakda gyzyklanyp bilerler. Mysal üçin, SEO ulanyjylarynyň köpüsi bu pudak üçin täze bolup biler. Giperlink, arka baglanyşyk, yzarlamak ýa-da yzarlamazlyk ýaly käbir sözler dogry ýa-da nädogry baglanyşyk. Sahypany onlaýn görmek üçin iň oňat SEO strategiýasy bolan web sahypasynda gurmak möhümdir.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Ross Barber, SEO usullarynda bolup biljek käbir baglanyşyklary kesgitleýär:

  • Gipersalgylar
  • Gipersalgylar beýleki URL-lerde bar bolan taraplary öz içine alýan tekstleri we beýleki giriş parametrlerini aňladýar. SEO üçin myhman ibereniňizde giperlinkleri ýerleşdirmek möhümdir. Beýleki ýagdaýlarda adamlar giper-baglanyşyklary domeniňize içerki baglanyşyk hökmünde ulanyp bilerler. Gipersalgylar, UX-yň gowulaşmagyna we reýting faktorlaryna goşant goşup biler.

  • Içerki baglanyşyklar
  • SEO ýerine ýetirilende, arka baglanyşyk domen abraýyny ýokarlandyrmagyň umumy tarapydyr. Web sahypaňyzy we domeniňizi öz ýeriňize laýyk edýär, gözleg motorlary web sahypaňyzy SERP-lerde ýokary goýýar. Içerki baglanyşyklar sahypaňyza salgylanýan baglanyşyklar, emma olaryň hemmesi web sahypasynyň özi ýaly bir domenden gelip çykýar. SEO-nyň bu tarapy, web sahypaňyzy sahypaňyzyň marka abraýyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda gowy traffigi üpjün edýär.

  • Daşarky baglanyşyklar
  • Bular beýleki domenlerden gelýän başga bir web sahypasynyň baglanyşyklary. Arka baglanyşyklar diňe daşarky baglanyşyklara meňzeýär, sebäbi olaryň garşydaş ýüze çykma usuly bar. Mysal üçin, beýleki web sahypalaryndan gelýän arka baglanyşyklar bolup biler. Bular kanuny baglanyşyk hasaplaýanlar. Şeýle hem, domen ygtyýaryňyzy, mazmunyň ýerlikliligini we müşderi bazasyny ýokarlandyrýarlar.

  • Salgylary yzarlaň we yzarlamaň

Käwagt, bir baglanyşyga basyp, baglanyşyk ygtyýaryňyzy geçirip bilersiňiz. Beýleki ýagdaýlarda baglanyşyk şiresi bolup biler ýa-da bolmaz. Bu ýagdaýlarda adamlar bu amalyň üstünlikli bolandygyna göz ýetirmek üçin yzarlanmaýan baglanyşyklary ulanýarlar. Aşakdaky baglanyşyklar, ähli internet sahypasyny görýänlere görünmek üçin möhümdir.

Netije

SEO iň oňat internet marketing strategiýalarynyň biridir. SEO köp kärhanalara obeer şarynyň köp ýerinden uly müşderi bazasyny almaga kömek edýär . Dürli SEO awtomatlaşdyryş gurallaryna baryp, web sahypasynyň özüni alyp barşyna gözegçilik etmek üçin iň oňat aýratynlyklara ýetmek mümkin. Käbir adamlar SEO-daky käbir baglanyşyklaryň nämäni aňladýandygyna düşünip bilerler. Iň oňat SEO usullarynyň käbiri, onlaýn marketing endiklerinde käbir zerur düzedişler girizmek bilen bir hatarda, onlaýn platformadan elýeterli bolup biler.

mass gmail